திங்கள், 14 ஜனவரி, 2013


NAMEN LISTE

Tamil Youth A:                                                                                                                                    Karnan Nagalingam, Jathushan Mohanarajah, Rathiw Kathirawelu Rajapprakash       Rajakumar,Suviigaran 
riskandarajah,Rajathikan Srikanthan


Sunrise: Santhiyapillai 
William Judes Machleish, MuthukirushnasamyAkilan,Muthukirushnasamy Nisanth,Theaver Flavio,Shanmugarasah 
Nishanth, Ratnacumar Phakeernan,


Vanavil blue: 
kandasamy Menan, Sundarallingam theepan, Sundarallingam priagalathan,Thiruthanigasalam Thennavan, Kanagarajah 
kanaxsan, Sivakanthan supesan


Swissboys: 
Pragasanathar Tonipiragash,Krishnapillai , rishnaruban,Nagamany Athavan,Rajendran Malaravan,Poopalasingam 
Niroj,Mylvaganam Kugathas


Swissboys B; 
Selvaratnam Ragethan,Sivakolunthu Ajith,Tharmarajah Theluxshan,Thambithurai Jeyaseelan,Aravinth Parameswaralingam 
n,Kandiah Sinthuja


Royal 2; 
Sujeevan Kandiah, Janakan,Shanmugalingam, Shankar, Shanumgalingam,Sutharsan Uthayakumar, Ragulan Kandasamy, Dinesh 
Chandrakumar
Royal 3; Sujeevan


Royal 4;
Thuvarakan Shanmugam, Jenistan Amirthanyagam, Abishanth Srirangan, Pravinth Natkunarajah, Neluxan Visvanathan, Torrington
Swamipillai


Royal 5; 
Nayanan Yogarasa, Gowsigan Raveendran, Gawthaman Thambiaiah, Thilakshan Thirugnanasampanth, Ananthan Pragasam, 
Nimalkanth Kandasamy


Royal 6;
 Netharsan Yogaratnam, Vidusanth Srirangam, Rubesh Raj Kunarajah, Arun Thigilalagan, Praveen Thigilalagan, Sivabalasuntharam 
Luxsagan


Younbirds Fc: 
Thangarasa Akintgan,Pushparajah Rajeevan, Kathiravelu Jenanan, Thayaparan Suthakaran, Jeyapirathapan Manudchan, 
Manoharan MithuranYounbirds Fc black : 
Pushparajah Sanjeevan, Sundaram Arunthavaselvam, Thavithurajah Jeyapirathapan, Iyampillai Diberdarshan, 
Sivapathalingam Kumarathas, Gunarajah Thushanth


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக