வியாழன், 13 டிசம்பர், 2012

SWITZERLAND LYSS YOUNG STAR FOOTBALL CLUB MEETING
----------------------------------------------------------------------------
16.12.12
Nathan Hause 16.12.12. 18.00Uhr

 1. Baskaran Lyss +
 2. Suthan  Brügg+
 3. Thavam Brügg+
 4. Sivanantham Brügg+
 5. Panchar Lyss+
 6. Gobal Lyss+
 7. Kumar Lyss +
 8. Rajani Lyss+
 9. Siva Brügg+
 10. Mano +
 11. Satha+
 12. Sivalingam+
 13. Nathan+
 14. Sothy Lyss+
 15. Babu Worben+
 16. Jasothai Worben+
 17. Saxsana+
 18. Chanthirabalan Bern+
 19. Vasanthan Bern+
 20. Robinson+
 21. Kurinchi+
 22. Kumar Hotel Kreuz
 23. Robert Lyss+
 24. Babu  L
  yss   +
 25. Seelan Lyss  +      032 385 21 09
 26. Kumar Bodeli +
 27. Nesan Brügg +
 28. Pushpa Aarberg
 29. S.P Aarberg +
 30. Uthayan LYSS+
 31. Thaya    LYSS+
 32. Mohan   Lyss+
 33. Charls    LYSS
 34. Param    Lyss+
 35. thasan   Lyss+
 36. Mathy   Lyss+
 37. Karuna  Lyss+
 38. Arul      Lyss

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக